Print

 

De vanligste formene for språk/talevansker er problemer med uttale, vansker med lydsystemet, problemer med å uttrykke seg (ekspressive vansker/finne ord og danne setninger), og problemer med å oppfatte/forstå tale (reseptive vansker)

Språkvansker kan vare en konsekvens av, eller henger sammen med annen vanske. Eksempel på dette kan være ulike syndromer, hjerneskade, utviklingshemming eller nedsatt hørsel.

Barn med utviklingsmessige språkvansker har problemer med å tilegne seg språk, mens utviklingen på andre områder fungerer tilsynelatende normalt. Her er språkvanskene hovedutfordringen.

Barn bør henvises til logoped dersom spedbarnet er lite interessert i lyder, og bablingen er sparsom(det kan være at en 2-3-åringen snakker lite, en 4-5-åringen snakker utydelig og/eller har få ord og begreper).